ALGEMENE VOORWAARDEN

In Praktijk Rondom Utrecht, werk ik vanuit wederzijds vertrouwen en veiligheid, dat is de basis voor succesvolle therapie. Vanuit de algemene wet- en regelgeving zijn daar vanuit de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst)  een aantal zaken verplicht, zoals geheimhouding van cliëntengegevens, recht op inzage in het eigen dossier, toestemmingsvereiste voor de behandeling, de plicht om cliëntendossiers aan te leggen.

Artikel 1.  Identiteit van Praktijk Rondom Utrecht

 1. Praktijk Rondom Utrecht is bij de KvK geregistreerd onder nummer 70229295 en draagt Btw-ID NL001992200B44
  Het vestigingsadres van Praktijk Rondom Utrecht is Parijsboulevard 209, 3541 CS te Utrecht.
 2. Praktijk Rondom Utrecht is per e-mail bereikbaar via info@praktijkrondomutrecht.nl of telefonisch via 06-16342907

 

Artikel 2.  Definities

 1. Praktijk Rondom Utrecht is een eenmanszaak die psychologische hulpverlening biedt door middel van individuele en/of relationele gespreksvoering, trajecten, (online) trainingen, workshops en bijeenkomsten.
 2. In deze algemene voorwaarden wordt onder client (ook wel opdrachtgever) verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijk en/of rechtspersonen of namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruik maakt van de Diensten/Producten van opdrachtnemer (Praktijk Rondom Utrecht), zoals bedoeld in Artikel 1 lid 4 van deze algemene voorwaarden.
 3. In deze algemene voorwaarden wordt onder overeenkomst verstaan: de rechtsbetrekking tussen client (opdrachtgever) en Praktijk Rondom Utrecht (opdrachtnemer).
 4. In deze algemene voorwaarden wordt onder diensten verstaan: alle door opdrachtnemer en/of door haar ingeschakelde derden aan opdrachtgever geleverde diensten, onder andere inhoudende, maar niet beperkt tot, het bieden van psychologische hulpverlening, begeleiding en training, alsmede alle andere door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden in het het kader van een opdracht. Werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever in samenspraak met opdrachtnemer worden verricht zijn niet inbegrepen.
 5. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘website’ verstaan: de website www.praktijkrondomutrecht.nl

 

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Praktijk Rondom Utrecht is gehouden aan de vastgestelde beroepscode zoals het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen) deze heeft vastgelegd.
 2. De cliënt draagt er zorg voor dat de behandelovereenkomst en cliëntgegevens uiterlijk na de eerste sessie aan Praktijk Rondom Utrecht worden verstrekt.
 1. Praktijk Rondom Utrecht behoudt zich het recht voor om opdrachtgevers en/of cliënten te weigeren en zal, indien dit het geval is, de reden opgeven.
 1. Praktijk Rondom Utrecht is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Praktijk Rondom Utrecht is uit gegaan van door de opdrachtgever en/of cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Praktijk Rondom Utrecht kenbaar behoorde te zijn.

 

Artikel 4. Contractduur en opzegging

 1. De overeenkomst tussen Praktijk Rondom Utrecht en opdrachtgever kan door beide partijen op ieder willekeurig moment, zonder opgaaf van redenen worden opgezegd, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

 

Artikel 5. Annulering

 1. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voor de sessie kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst door de cliënt. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 24 uur is Praktijk Rondom Utrecht gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen, in verband met de gereserveerde tijd. Indien de cliënt niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.
 2. Praktijk Rondom Utrecht behandelt geen cliënten die onder invloed staan van alcoholhoudende dranken of geest beïnvloedende middelen (met uitzondering van middelen op voorschrift van een arts).

 

Artikel 6. Algemene betalingsvoorwaarden .

 1. De door Praktijk Rondom Utrecht aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling, dienen door de cliënt binnen 14 dagen na datum van de factuur te zijn betaald.
 2. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na factuurdatum heeft betaald, wordt een herinnering verstuurd. Wanneer de rekening 30 dagen na herinnering niet door client is betaald,  is de cliënt in verzuim en brengt de hulpverlener rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van de hoofdsom zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen.
 3. Bij uitblijven van betaling, na herinnering, is de hulpverlener gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor rekening van de cliënt.
 4. Bij een betalingsachterstand is de hulpverlener gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten of te beëindigen totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. Praktijk Rondom Utrecht aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door Praktijk Rondom Utrecht verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Praktijk Rondom Utrecht.
 2. De cliënt is voor, tijdens en na de behandeling volledig verantwoordelijk voor zijn/haar psychosociaal handelen en welzijn. Indien er sprake is van ernstig risico gedrag waarbij cliënt of diens omgeving gevaar loopt behoudt Praktijk Rondom Utrecht  het recht voor de therapie te beëindigen in verband met te weinig expertise/behandelmogelijkheden (suïcidaal gedrag, automutilatie en agressie of acting out gedrag kunnen hier onder vallen).
 3. Elke aansprakelijkheid van Praktijk Rondom Utrecht voor bedrijfsschade of andere (in)directe schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 8. Persoonsgegevens en privacy

 1. Conform de wettelijke plicht opgelegd door de WGBO is het noodzakelijk dat Praktijk Rondom Utrecht een dossier aanlegt. Het dossier van een cliënt bevat persoonsgegevens, aantekeningen over de geestelijke gezondheid en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Alleen na expliciete toestemming van cliënt zullen gegevens worden opgevraagd bij een andere zorgverlener en opgenomen worden in het dossier.
 2. Praktijk Rondom Utrecht doet haar uiterste best om de client zijn/haar/hun privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat Praktijk Rondom Utrecht zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke gegevens en zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Alleen uw behandelende therapeut heeft toegang tot de gegevens in uw dossier en heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit het dossier van de cliënt kunnen, met expliciete, schriftelijke, toestemming van de cliënt, gebruikt worden om andere zorgverleners te informeren of voor het gebruik tijdens waarneming. De gegevens uit het dossier van de cliënt kunnen, na anonimiseren, gebruikt worden tijdens intercollegiale toetsing. Een andere reden van gebruik van uw gegevens kan alleen na expliciete toestemming van de cliënt.
 3. Het cliëntendossier blijft conform de WBGO 15 jaar bewaard, archivering vindt versleuteld digitaal plaats en papieren dossiers worden bewaard overeenkomstig de voorschriften van de Gezondheidsraad. Na 15 jaar en eerder alleen op expliciet, schriftelijk, verzoek van de cliënt zal het dossier worden vernietigd.
 4. Door het aangaan van een overeenkomst met Praktijk Rondom Utrecht wordt aan Praktijk Rondom Utrecht, conform lid 1 t/m5, toestemming verleend voor bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens.
 5. In het geval van dreigend gevaar voor de cliënt en/of voor de samenleving of bepaalde personen behoudt Praktijk Rondom Utrecht zich het recht voor relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen.

 

Artikel 9. Klachtenregeling en geschillenregeling  Wkkgz

Praktijk Rondom Utrecht doet er alles aan om je op een zorgvuldige en respectvolle manier te begeleiden. Toch kan het zijn dat je ergens niet tevreden over bent. Wanneer je ergens onvrede over voelt, dan nodig ik je uit om deze onvrede eerst met mij te bespreken. Ik sta open voor jouw opmerkingen en zal altijd zoeken naar manieren om er samen met jou uit te komen. Mocht het zijn dat we er samen niet uit komen dan kun je contact opnemen met de klachten en geschillencommissie waar ik bij aangesloten ben. Je kunt hier lezen hoe dat werkt: https://www.p3nl.nl/klachtenregeling/clienten.

 

Praktijk Rondom Utrecht is aangesloten bij het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen).

Indien gewenst kun je bovenstaande algemene voorwaarden hier downloaden.

 

 

Bereikbaarheid

Praktijk Rondom Utrecht is gevestigd in Leidsche Rijn centrum in gebouw Rivoli. Het gebouw ligt naast het busstation en tegenover treinstation Utrecht Leidsche Rijn.
In de parkeergarage is voldoende parkeergelegenheid (eerste 2,5 uur gratis).

Praktijkgegevens

A: Parijsboulevard 209, 3541 CS Utrecht
T :+ 31 6 163 429 07
E : info@praktijkrondomutrecht.nl
BtwID: NL001992200B44
KvKnr 70229295
Vestigingsnummer: 000038522306
Aangesloten bij NIP, CareDate, PsyNed

Openingstijden:
di / do / vrij : 9.30 - 17.30

Scroll naar boven